top of page

ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

             

Art.1: Het overmaken van een bestelling  -mondeling of schriftelijk-  impliceert voor de klant zijn onvoorwaardelijk akkoord met de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.

Art. 2:  Het vervoeren van de te behandelen / stofferen meubels, stoelen, zetels en dergelijke gebeuren op verantwoordelijkheid en risico van de klant.

Art. 3:De klant verklaart volledig geïnformeerd te zijn betreffende de technische eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden van de door hem bestelde stof. Klachten wegens verkleuring of vroegtijdige slijtage worden dan ook niet aanvaard.

Art. 3 b: Voor de levering en / of verwerking van polyether dient de klant te specificeren of er brandvertragende polyether dient besteld te worden. Indien bij de offerteaanvraag geen brandklasse wordt opgegeven, gaat Atelier Roeck ervan uit dat er geen brandwerende polyether vereist is.Bijgevolg kan er dan ook geen attest afgeleverd worden.

Art. 3 c: Voor de levering en / of verwerking van brandvrije of brandvertragende decoratiestoffen dient de klant te specificeren welke brandklasse hij wenst. Indien bij de offerteaanvraag geen brandklasse wordt opgegeven, gaat Atelier Roeck ervan uit dat er geen brandwerende decoratiestof vereist is.  Bijgevolg kan er dan ook geen attest afgeleverd worden.

Art. 3 d: Zetelhoezen worden gemaakt op het bestaande model wat afmetingen en vorm betreft, tenzij anders overeengekomen.

Art 3 e: In geval de klant zelf de decoratiestof aanlevert, behoudt Atelier Roeck zich het recht voor de bestelling en/of de uitvoering ervan en ermee te weigeren. Tevens kan Atelier Roeck niet aansprakelijk gesteld worden bij problemen van welke aard ook met de door de klant aangeleverde decoratiestof. 

Art 3 f:  Bij herstofferingen van meubelen: na het verwijderen van de oude bekleding wordt een evaluatie gemaakt van het meubelstuk en de blootgelegde stoffering - indien die moet behouden worden.

Indien de stabiliteit dit vereist zullen nieuwe beukenhouten blokken geplaatst worden, indien de nagelblokken kapot, gebroken of losgekomen zijn, zullen er nieuwe beukenhouten nagelblokken geplaatst worden. Indien er aan bepaalde delen van de dragende structuur van het meubel stukken ontbreken of stuk of gebarsten zijn, dan zal dit hersteld worden.Voor al deze bewerkingen zal het voorafgaandelijk akkoord van de klant gevraagd worden. Al deze bewerkingen en vaststellingen zullen uiteraard gestaafd worden met de nodige foto's.

Indien ik vind dat bepaalde handelingen absoluut nodig zijn, zoals het vervangen van houtblokken, lijmen van bepaalde delen, verstevigen van het meubel of vervangen van bepaalde delen aan het chassis, allemaal dingen die nodig zijn om tot een perfect duurzaam resultaat te komen, zal ik aandringen tot het uitvoeren ervan. Indien u echter beslist niet in te gaan op mijn aandringen zullen de werken aan uw meubel gestaakt worden, het stuk wordt u terugbezorgd en de eindrekening wordt opgemaakt. Mijn verbintenis tot uitvoeren van uw opdracht wordt dusdanig vernietigd.

3 g: Een offerte is een schatting van een opdracht, als er tijdens de uitvoering van die opdracht onvoorziene situaties zich voordoen dan zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden en de offerte aangepast. Soms zitten er meer dan drie oude lagen stof onder de huidige waardoor bepaalde handelingen niet meer de vooropgestelde evaluatie benaderen.

Art. 4: Iedere factuur is contant betaalbaar. Bij niet-betaling binnen de 15 dagen na factuurdatum kan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een nalatigheidsintrest van 4% per maand aangerekend worden en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding. 

Art. 5:  Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een aangenomen schadebeding van 12%  met een minimum van  € 200,00 onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. 

Art. 6: Iedere klacht dient  uiterlijk binnen twee werkdagen na levering van der goederen of uiterlijk twee werkdagen na afloop van de werken geformuleerd te worden en dit bij aangetekend schrijven, zoniet zal zij nietig en zonder gevolg worden verklaard.    

Art. 7: Een vertraging op de overeengekomen leverings- en/of aanvangstermijn, kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art 7 b. Bij bestellingen van decoratiestof en/of passementerie worden portokosten integraal doorgerekend aan de klant.

Art. 8: Alle bestekken en prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Atelier Roeck zich  het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.  

Art. 9: De waren blijven eigendom -al dan niet geconfectioneerd of geleverd- van ROECK Interieur tot volledige betaling ervan.

Art. 10: In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd. Alle inningskosten vallen ten laste van de klant.

Art 11: bij offertes op afstand, waarbij de actuele toestand van het meubel alleen op foto is vastgesteld, wordt er voorbehoud gemaakt om de offerte aan te passen na een actuele fysieke controle van het meubel.  

bottom of page